Wzór ucznia i absolwenta

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BACHÓRZU

 

Absolwenta Szkoły Podstawowej w Bachórzu w wyniku pomyślnie zakończonej edukacji charakteryzować będą:

 1. odpowiednia wiedza, bogate, ważne i cenne umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym, w szkole przez siebie wybranej,
 2. sprawne posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym,
 3. umiejętność wykorzystania mediów do nauki i pracy,
 4. silne, emocjonalne więzi ze swą „małą ojczyzną”, regionem, krajem,
 5. umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i obowiązkowość,
 6. nawyk stałego uczenia się i doskonalenia,
 7. umiejętność prawidłowego komunikowania się z innymi,
 8. wysoka kultura osobista i wysokie morale,
 9. wrażliwość na sytuację drugiego człowieka, chęć i potrzeba respekt dla pozytywnych, trwałych wartości ogólnoludzkich,
 10. niesienia pomocy,
 11. dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia,
 12. umiejętność korzystania z dóbr kultury, uczestniczenia w życiu kulturalnym, a nawet tworzenie go,
 13. bezpieczne i odpowiedzialne poruszanie się po drogach,
 14. szacunek dla przyrody,
 15. szacunek dla rodziny i właściwe przygotowanie do pełnienia w niej określonych ról – macierzyńskiej i ojcowskiej,
 16. umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, z innymi, ze światem,
 17. świadomość konieczności współpracy oraz integrowania się z innymi narodami, przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności narodowej,
 18. utrzymywanie kontaktów ze swoją szkołą po jej ukończeniu.
Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej