Dla nauczycieli i pracowników

WEBCAST O PPK DLA PRACOWNIKÓW
https://pkotfi.webinar.studio/pracownicy

Już dziś o godz. 12:00 oraz w kolejne czwartki lutego odbędą się emisje webcastu: PPK – to warto wiedzieć – materiał informacyjny dla pracowników, zachęcamy do zapisów.

Prosimy przekazać link do zapisów wszystkim pracownikom zainteresowanym tematem PPK w Państwa jednostce.

Podczas webcastu nasi eksperci będą odpowiadać na pytania zadawane na czacie.

12:00 – PPK – TO WARTO WIEDZIEĆ – MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW
• Czy warto przystąpić do PPK?
• Wpłaty do PPK – kto i ile wpłaca?
• Jak wygląda dostęp do środków z PPK?
• Jakie kanały obsługi PPK oferuje PKO TFI?

Kliknij w poniższą zapowiedź, żeby zapisać się na nadchodzące wydarzenie

webcasty

https://pkotfi.webinar.studio/pracownicy

Na dwa najbliższe terminy można zapisywać się już teraz, na kolejne przed 18 lutym br. Będziemy Państwu o tym przypominać.

Zachęcamy do rejestracji na webcast przynajmniej 15 minut przed planowaną transmisją.

Do zobaczenia!

Pozdrawiamy,

Zespół PKO TFI

PKO TFI SA informuje, że niniejszy materiał ma charakter informacyjny, a dane w nim podane nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej ani dystrybucją ubezpieczeń.

Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.plZe względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy może podlegać umiarkowanej lub dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Fundusze inwestycyjne oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Pakiecie Emerytalnym, w tym zasady pobierania opłat manipulacyjnych, regulują Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Pakiet Emerytalny dla Uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Planów Kapitałowych w Funduszach PKO, dostępne na stronie internetowej www.pkotfi.pl.

Treść Informacji na temat zniżek w poszczególnych usługach i produktach oraz okresów i warunków ich oferowania pochodzi od naszych Partnerów. PKO TFI wyłącznie przekazuje informacje pochodzące od tych Partnerów, a przez to nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

PKO TFI poza przekazaniem informacji o zniżkach w produktach i usługach Partnerów nie dokonuje żadnych innych czynności mających na celu zawarcie, czy pomoc w zawarciu umów dotyczących tych produktów, czy usług. Informacje o produktach i usługach mogą ulec zmianie lub cofnięciu przed wskazanym w treści każdej z nich terminem ich obowiązywania w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się:

a) nadzwyczajne, zewnętrzne zdarzenie, którego Partner nie mógł przewidzieć, nie mógł uniknąć, ani mu zapobiec, uniemożliwiające Partnerowi dalsze oferowanie którejkolwiek ze zniżek skierowanych do Uczestników PPK lub powodujące, że dalsze oferowanie którejkolwiek ze zniżek skierowanych do Uczestników PPK stałoby się ekonomicznie niezasadne z punktu widzenia Partnera; b) zewnętrzne zdarzenie, polegające na zmianie przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, lub ich wiążącej wykładni, w tym wykładni organu nadzoru, powodujące że dalsze oferowanie zniżek skierowanych do Uczestników PPK powodowałoby naruszenie przez Partnera lub PKO TFI obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. PKO TFI SA nie oferuje w żaden sposób produktów (benefitów), o których mowa w niniejszym materiale ani nie pośredniczy w ich oferowaniu. Każdy z Partnerów oferuje swoje produkty i usługi niezależnie. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem przekazanych informacji zawartych w tym materiale.
Warunkiem uzyskania przez Uczestników PPK zniżek jest uprzednie złożenie przez nich oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazywanie Partnerom, informacji o ich uczestnictwie w PPK prowadzonym przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI. W przypadku braku lub wycofania powyższej zgody, uprawnienia do zniżek nie będą mogły zostać zweryfikowane, zaś same zniżki- przyznane.

Niniejszy materiał nie powinien być wyłączną podstawą do podjęcia decyzji o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) we współpracy z PKO TFI SA. Informacje o PPK oferowanym przez PKO TFI SA zawarte zostały w „Regulaminie prowadzenia i zarządzania Pracowniczymi Programami Kapitałowymi przez PKO Emerytura – sfio”.

Szczegółowy opis funkcjonalności dostępnych w ramach aplikacji iPPK oraz serwisu i-fundusze oraz zasady korzystania z tych serwisów, znajdują się w „Regulaminie korzystania z Aplikacji iPPK” oraz „Zasadach składania zleceń za pośrednictwem systemu IAT FI obowiązujących w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI SA”.
Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Niniejsza wiadomość została do Państwa przesłana na podstawie zgłoszenia na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ppk-dla-pracodawcy/#zamówrozmowę lub podczas kontaktu telefonicznego z naszym doradcą, bądź infolinią i wyrażonej zgody na przesłanie informacji handlowych na wskazany adres email. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest PKO TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, telefon +48 22 581 23 32, e-mail: biuro@pkotfi.pl. Jeżeli nie zamawiali Państwo niniejszej wiadomości lub chcecie odwołać wyrażoną zgodę, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Towarzystwa pod adresem e-mail: iod@pkotfi.pl lub numerem telefonu +48 22 358 56 00 (koszt połączenia wg taryfy operatora). Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

PRACOWNICZY PLAN KAPITAŁOWY
Z PKO EMERYTURA SFIO
INFORMACJE O WDROŻENIU I OBSŁUDZE PPK
Dzień dobry,

W pierwszej korespondencji wysłaliśmy do Ciebie link z dostępem do Aplikacji iPPK. Jeżeli nie udało Ci się jeszcze zalogować do niej, prosimy zrobić to jak najszybciej. Przypominamy, że link aktywacyjny jest ważny tylko przez 72 godziny od otrzymania maila. Jeżeli w tym czasie nie udało się tego zrobić, Administrator Aplikacji iPPK może skorzystać z funkcji „Przypomnij hasło” dostępnej na stronie do logowania do aplikacji. Dzięki temu ponownie zostanie wygenerowana wiadomość mailowa z linkiem do ustanowienia hasła.

Po pierwszym zalogowaniu się do aplikacji, Administrator iPPK nie widzi od razu wszystkich folderów zamieszczonych w aplikacji. Aby je uaktywnić powinien wejść do zakładki „Administracja”, a w niej kliknąć przycisk „szukaj”. Następnie należy przejść na „Szczegóły” danego konta, które to można edytować m.in. rozszerzyć zakres uprawnień. Po zapisaniu nowododanych uprawnień, należy się przelogować.

Przesyłamy Procedurę wymiany danych za pośrednictwem iPPK,w której znajdą Państwo m.in. numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat Regulamin korzystania z iPPKQA dla Pracodawcy oraz Poradnik opisujący krok po kroku jak utworzyć PPK z PKO TFI.

Znajdziesz w nim informacje m.in. o:

   • zarządzaniu uprawnieniami do aplikacji
   • zasadach rejestracji pracowników do PPK wraz ze wzorami odpowiednich oświadczeń
   • naliczaniu wpłat do PPK i przekazywaniu raportów wpłat do PKO TFI
   • obsłudze dyspozycji składanych przez pracowników u Pracodawcy
   • dyspozycjach obsługiwanych bezpośrednio przez PKO TFI

Obsługa PPK jest realizowana za pośrednictwem Aplikacji iPPK, którą udostępniamy bezpłatnie

(www.ippk.pl)

. Przekazujemy

Prezentację

oraz

Film

szczegółowo opisujące wszystkie funkcjonalności Aplikacji.

Dodatkowo w Aplikacji iPPK w folderze

„Pomoc”

zostały zamieszczone odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z PPK oraz wzory oświadczeń. W folderze zamieszczono tutoriale, dzięki którym można testowo przejść poszczególne procesy obsługi PPK w Aplikacji.

Przypominamy, że zgłoszenie pierwszych pracowników do PPK, które jest równoznaczne z zawarciem umów o prowadzenie PPK z pracownikami, powinno nastąpić zgodnie z terminami określonymi w Ustawie o PPK, uzależnionymi od wielkości podmiotu zatrudniającego:

Wielkość podmiotu zatrudniającego Najwcześniejszy termin zawarcia umów o prowadzenie PPK* Ostateczny termin zawarcia umów o prowadzenie PPK
Poniżej 20 18 stycznia 2021 10 maja 2021
Podmioty sektora finansów publicznych 18 stycznia 2021 10 kwietnia 2021

* pomiędzy zawarciem umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK wymagane jest zachowanie odstępu czasu, co najmniej 10 dni roboczych.

Plik rejestracyjny, który będziecie Państwo wczytywać do Aplikacji iPPK musi być zgodny ze standardem PKO TFI lub standardem Grupy Roboczej PPK i zgodny ze specyfikacją, którą Państwu przekazaliśmy w odrębnej komunikacji (specyfikacja pliku rejestracyjnego jest opisana w załączniku nr 5 w

Poradniku

.

Kliknij w poniższy film

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem oraz tutorialami, które pokazują jak przejść przez proces wczytwyania plików w zależności od standardu i formatu pliku.

Rejestracja pracowników w standardzie iPPK oraz CSV Grupy Roboczej

Rejestracja pracowników w formacie XML Grupy Roboczej

Od wynagrodzeń naliczanych po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK (tj. zarejestrowania pracowników do PPK), zgodnie z interpretacją PFR, podmiot zatrudniający odprowadza na rachunek instytucji finansowej wpłaty do PPK w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane. Pierwsze wpłaty do PPK, zgodnie z Ustawą, powinny zostać odprowadzone w terminie pomiędzy 1 a 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Wpłaty do PPK finansowane przez Pracodawcę należy wykazywać w Raporcie ZUS RCA. Informacja na ten temat jest dostępna na stronie ZUS:

Tutaj

Zachęcamy do skorzystania z możliwości przetestowania plików w ramach wersji testowej aplikacji iPPK (demo). Jeżeli jeszcze nie korzystaliście Państwo z tej możliwości, a jesteście zainteresowani uzyskaniem dostępu do niej, prosimy o e-maila na adres:

wsparcie.ippk@finat.pl

. W treści maila prosimy wpisać nazwę i REGON oraz imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres e-mail osoby kontaktowej, której mamy udostępnić wersję testową aplikacji.

W odpowiedzi przekażemy link do wersji testowej aplikacji iPPK (demo) wraz z regulaminem powierzenia danych osobowych i instrukcją logowania się.

Dodatkowo załączamy Pakiet informacji o PPK dla pracowników. Wśród nich znajdują się:

Materiały informacyjne o PPK pracownicy znajdą też na stronie Towarzystwa

www.pkotfi.pl

. Poprzez tę stronę będą mogli się również logować do internetowego serwisu transakcyjnego, za pośrednictwem którego będą mieli dostęp do swojego rachunku PPK i możliwość składania określonych dyspozycji.

W procesach utworzenia i obsługi PPK będą Państwa wspierać konsultanci naszej infolinii dedykowanej Pracodawcom w zakresie PPK. Infolinia dostępna pod numerem (22) 539 23 57,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Serdecznie zapraszamy na

webcasty o PPK dla firm

, podczas których dowiedzą się Państwo jak sprawnie wdrożyć PPK w firmie, jak zarejestrować pracowników, czy jak naliczać wpłaty do PPK. A

Państwa pracownicy na specjalnie dedykowanych dla nich

webcastach mogą poznać korzyści z uczestnictwa w Praconiczym Planie Kapitałowym. Na naszej stronie internetowej dostępne są

Webcasty

.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, służymy radą i pomocą.

Materiały informacyjne o PPK są załączone w treści niniejszego maila, w formie aktywnych linków. Prosimy kliknąć na pogrubione w tekście słowa, aby je uaktywnić.

Z poważaniem,

Zespół ds. Obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych PKO TFI

English version

PKO TFI SA informuje, że treści zawarte w niniejszym komunikacie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią porady prawnej, podatkowej, finansowej, czy o jakimkolwiek innym charakterze oraz usługi doradztwa inwestycyjnego. Komunikat nie stanowi oferty, w tym oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy, w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

Niniejszy materiał nie powinien być wyłączną podstawą do podjęcia decyzji o utworzeniu pracowniczego planu kapitałowego (PPK) we współpracy z PKO TFI SA. Informacje o PPK oferowanym przez PKO TFI SA zawarte zostały w „Regulaminie prowadzenia i zarządzania Pracowniczymi Programami Kapitałowymi przez PKO Emerytura – sfio”. Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), dostępnych na stronie www.pkotfi.pl. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Szczegółowy opis funkcjonalności dostępnych w ramach aplikacji iPPK oraz serwisu i-fundusze oraz zasady korzystania z tych serwisów, znajdują się w „Regulaminie korzystania z Aplikacji iPPK” oraz „Zasadach składania zleceń za pośrednictwem systemu IATFI obowiązujących w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI SA”.

Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PKO TFI PPK prezentacja dla JSFP

4446441-wniosek-o-zawarcie-umowy-o-prowadzenie-ppk

4446441-wniosek-o-zawarcie-umowy-o-prowadzenie-ppk

4446442-deklaracja-o-rezygnacji-z-dokonywania-wp-at-do-ppk-v2

4446443-wniosek-o-dokonywanie-wp-at-do-ppk-1

4446443-wniosek-o-dokonywanie-wp-at-do-ppk-1

4446444-deklaracja-dotycz-ca-wp-at-podstawowych-do-ppk

4446444-deklaracja-dotycz-ca-wp-at-podstawowych-do-ppk

4446462-oswiadczenie-o-zawartych-umowach-o-prowadzenie-ppk

4446462-oswiadczenie-o-zawartych-umowach-o-prowadzenie-ppk

D2019000119801

PPK materiały szkoleniowerozporz_dzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wp_at do pracowniczych planów kapita_owych

rozporz_dzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wp_at do pracowniczych planów kapita_owych

rozporzadzenie_minfin_12.09.2019

Ustawa_o_PPK

Pakiet dokumentów skompresowany

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej