Ogłoszenia

REKRUTACJA 2019/2020

Informuję, iż podpisane zostało Zarządzenie Wójta Gminy Dynów w sprawie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci (rocznik 2013), które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do oddziału przedszkolnego proszeni są o złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020. Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Rodzice dzieci (rocznik 2013), które w roku szkolnym 2019/2020 chcą uczęszczać do oddziału przedszkolnego proszeni są o złożenie karty zgłoszenia/zapisu do oddziału przedszkolnego. Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Rodzice dzieci siedmioletnich (rocznik 2012) zameldowanych i zamieszkałych w Bachórzu składają zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.  Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Rodzice dzieci siedmioletnich (rocznik 2012) spoza obwodu szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej. Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Informuję również, że niebawem ogłosimy rekrutację wstępną do planowanego przedszkola dla dzieci 3, 4 i 5-letnich z 10-cio godzinną opieką przedszkolną.

Rekrutacja 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Rozdział 6 Prawa oświatowego_aktualne

Uchwała_Rady_kryteria_oddziały

Uchwała_Rady_kryteria_I klasa

Zarządzenie.Wójta_harmonogramy

Informacja o wcześniejszym powrocie uczniów

Informuję, że w dniu 28 stycznia 2019 r. wszyscy uczniowie zakończą zajęcia szkolne o godzinie 12.35 ze względu na obowiązkowe szkolenie nauczycieli i pracowników obsługi z praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Oferta wypoczynku zimowego

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2003 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Termin wypoczynku zimowego

15.02.2019 r. – 24.02.2019 r.

Dopłata do ferii zimowych to 399,00 zł + koszty transportu 180,00 zł.

ZIMOWISKO 2019 – PLAKAT

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Uprzejmie Informuję, że rodzice lub opiekunowie prawni, którzy nie mogą zapewnić opieki dziecku w godzinach po zakończonych zajęciach szkolnych w związku z czasem pracy lub innymi okolicznościami wymagającymi opieki w szkole, mogą złożyć deklarację zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bachórzu na rok szkolny 2018/2019. Deklarację można pobrać w szkole lub tutaj.

REKRUTACJA2018/2019

Informuję, iż podpisane zostało Zarządzenie Wójta Gminy Dynów w sprawie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci (rocznik 2013 i 2012), które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do oddziału przedszkolnego proszeni są o złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019. Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Rodzice dzieci (rocznik 2014), które w roku szkolnym 2018/2019 chcą uczęszczać do oddziału przedszkolnego proszeni są o złożenie karty zgłoszenia/zapisu do oddziału przedszkolnego. Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Rodzice dzieci siedmioletnich (rocznik 2011) zameldowanych w Bachórzu składają zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.  Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Rodzice dzieci siedmioletnich (rocznik 2011) spoza obwodu szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej. Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Informuję, że wysokość dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bachórzu

została określona przez Zarząd Rady Rodziców

na kwotę 35 zł

Można ją wpłacić na konto bankowe Rady Rodziców

nr rachunku: 71 9093 0007 2001 0001 6926 0001

lub u wychowawcy klasy

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
w Szkole Podstawowej w Bachórzu

w roku szkolnym 2017/2018

22 grudnia 2017 r. – Wigilia szkolna

25 stycznia 2018 r. – Choinka szkolna

18, 19, 20 kwietnia 2018 r. – egzamin gimnazjalny

23 kwietnia 2018 r. – odpust parafialny św. Wojciecha

4 maja 2018 r. – piątek po święcie Trzeciego Maja

1 czerwca 2018 r. – piątek po Bożym Ciele

UBEZPIECZENIE DZIECI ROLNIKÓW OD NASTĘPSTW NW

INFORMACJA O MIEJSCU REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Informuję rodziców uczniów klas: I SP, IV SP, VII SP że w roku szkolnym 2017/18 miejscem realizacji obowiązku szkolnego Państwa dzieci będzie Szkoła Podstawowa w Bachórzu

INFORMACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ NA TEMAT UBEZPIECZEŃ UCZNIÓW

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami, uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

************

INFORMUJĘ, że na spotkaniu z Rodzicami w dniu 30 marca 2017 r. podjęto decyzję, że w nowym roku szkolnym każdy rodzic indywidualnie i dobrowolnie ubezpieczy swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Począwszy od roku szkolnego 2017/18 nie będą zawierane umowy na grupowe ubezpieczenie uczniów i przedszkolaków przez Zespół Szkół Nr 1 w Bachórzu lub przez Radę Rodziców.

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Informuję, że rodzice lub opiekunowie prawni, którzy nie mogą zapewnić opieki dziecku w godzinach po zakończonych zajęciach szkolnych w związku z czasem pracy lub innymi okolicznościami wymagającymi opieki w szkole, mogą złożyć deklarację zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018. Deklarację otrzymają uczniowie w szkole. Można ją też będzie pobrać ze strony internetowej szkoły.

Termin złożenia deklaracji do 22 marca 2017 r.

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkoła Podstawowa w Bachórzu ogłasza zapisy do:

 • Oddziału Przedszkolnego jako rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci urodzone w 2011 r.
 • Oddziału Przedszkolnego – dzieci pięcioletnie i czteroletnie do wyczerpania limitu miejsc
 • I klasy Szkoły Podstawowej dzieci urodzone w 2010 r.

Termin zapisów do 22 marca 2017 r. Do zapisów potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informuję, że najbliższym dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu będzie
31 października 2016 r. (poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych). Procedury obowiązujące jak w zawiadomieniu z dnia 09.12.2014 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informuję Rodziców uczniów  Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu, że w Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2016 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. W porozumieniu z Radą Rodziców ustalono, że uczniowie zakończą tego dnia pobyt w szkole o godzinie 10.30. Na czas pobytu uczniów w szkole zaplanowano: uroczystą akademię z okazji święta, spotkania wychowawcze z wychowawcami, dożywianie zapisanych na obiady uczniów. Gdyby dziecko nie miało zapewnionej opieki po godz. 10.30 może pozostać w szkole pod opieką wychowawcy w godzinach odpowiadających planowi lekcji w tym dniu.


Zawiadomienie

Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawiadamiam Państwa że:

  1. Rodzice uczniów mogą zapoznać się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz z przedmiotowymi systemami oceniania, które będą dla nich dostępne w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki lub udostępnione przez poszczególnych nauczycieli w drodze indywidualnych spotkań.
  1. Na 7 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej oceniania.
  1. O przewidywanych dla ucznia rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania rodzice ucznia są powiadamiani przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne oraz przez wychowawcę klasy o ocenie zachowania, jeśli sami zwrócą się w tej sprawie do wymienionych nauczycieli.
 1. Terminy klasyfikacyjnych zebrań plenarnych Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu: 10 stycznia 2017 r. – klasyfikacja śródroczna, 20 czerwca 2017 r. – klasyfikacja końcoworoczna.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/17
w Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu
wybrane na zebraniu wspólnym RP, RR oraz SU w dniu 2016.09.29.

Szkoła Podstawowa:

 1. 31 października 2016 r. – dzień przed świętem Wszystkich Świętych
 2. 12 stycznia 2017 r. – „Choinka szkolna”
 3. 13 styczna 3017 r. – dzień wolny poprzedzający ferie zimowe (planowane wyjazdy)
 4. 2 maja 2017 r. – dzień pomiędzy świętami 1 Maja i 3 Maja
 5. 16 czerwca 2017 r. – piątek po Bożym Ciele

Gimnazjum:

 1. 31 października 2016 r. – dzień przed świętem Wszystkich Świętych
 2. 12 stycznia 2017 r. – „Choinka szkolna”
 3. 13 styczna 3017 r. – dzień wolny poprzedzający ferie zimowe (planowane wyjazdy)
 4. 19 kwietnia 2017 r. – egzamin gimnazjalny
 5. 20 kwietnia 2017 r. – egzamin gimnazjalny
 6. 21 kwietnia 2017 r. – egzamin gimnazjalny
 7. 2 maja 2017 r. – dzień pomiędzy świętami 1 Maja i 3 Maja
 8. 16 czerwca 2017 r. – piątek po Bożym Ciele

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych „Oświata”

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

nnw_oswiata_owu

INFORMACJA STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017

INFORMACJA STYPENDIUM SZKOLNE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 2016/2017

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Dynów w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/1017

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informuję Rodziców uczniów  Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu, że w Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2015 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. W porozumieniu z Radą Rodziców ustalono, że uczniowie zakończą tego dnia pobyt w szkole o godzinie 11. Na czas pobytu uczniów w szkole zaplanowano: uroczystą akademię z okazji święta, spotkania wychowawcze z wychowawcami, dożywianie zapisanych na obiady uczniów. Gdyby dziecko nie miało zapewnionej opieki po godz. 11 może pozostać w szkole pod opieką wychowawcy w godzinach odpowiadających planowi lekcji w tym dniu.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam rodziców przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu, że w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, ferii zimowych i wakacji, są pełnione dyżury nauczycielskie w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie przebywający pod opieką nauczycieli uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w godzinach odpowiadających planowi lekcji w danym dniu. Jeśli żaden przedszkolak lub uczeń nie zgłosi się na zajęcia w godzinach od 8.00 do 9.00 nauczyciele przestają pełnić dyżur zgodnie z domniemaniem braku zainteresowania tą formą opieki przez rodziców.

Rodzice uczniów dojeżdżających do szkoły z Laskówki proszeni są o pisemne powiadomienie wychowawcy o chęci skorzystania z opieki nad dzieckiem w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z trzydniowym wyprzedzeniem, aby zaplanować organizację dowozu autobusem gminnym (trzy dni robocze poprzedzające dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). W przypadku gdy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wypadają pomiędzy innymi dniami świątecznymi i powodują dłuższą ciągłość przerwy w nauce, należy z wyprzedzeniem trzech dni roboczych przed pierwszym dniem wolnym zadeklarować uczestnictwo dziecka w zajęciach na kolejne dni wskazanej przerwy. Ma to związek z zaplanowaniem pracy kierowcy autobusu gminnego.

Powyższy tryb pracy szkoły uzgodniono z Zarządem Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu i będzie stosowany do odwołania.

Bachórz, 09.12.2014 r.

 

Szukaj
Linki